Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Ulah jadi Sunda anu satapak peucang, tapi kudu jadi Sunda anu saampar jagat.
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Jalma mah moal bisa hirup sorangan, urang teu apal isuk atawa iraha wae ge bisa ngalaman butuh pitulung ti nu sejen.
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Najan loba nu teu resep, tapi masih loba jama anu surti pikeun ngabagi kabagjaana keur urang
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Sarigig kudu kaciri, sarengkak kudu katara (sareat hirup pikeun tempat nyarande, laku lampah anu hade dina kahirupan sapopoe)
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Ulah adigung, da hirup teh teu sorangan. Mun ke tilar dunya, rek dikubur sorangan sugan ?
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Pasti teu bisa dipungkir, kadar teu bisa di singlar, papasten nu tumibar.
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Keur barudak ngora kiwari, pikanyaah pikareueus budaya urang, lamun lain ku urang sarerea mah ek ku saha deui?
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Ku hoyong jisim abdi tanding heulang, ngumbar jangjang neang panutan nu dipimelang
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Leukeunan ngeunaan hiji hal, da sagalana oge ku biasa
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Sing ati2 urang ngalengkah hirup di dunya teu salilana
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Tiap jalma pasti kungsi ngalakukeun kasalahan, tapi urang pasti bisa ngusahakeun sangkan ulah ngalakukeun deui kasalahan anu sarupa
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Kudu silih mikanyaah ka sasama, saperti urang mikanyaah diri sorangan
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Keun bae mun aya batur anu sirik, anu dengki, ulah saruana keun we antep lila2 mah manehna ge sadar jeung bakal eraeun sorangan
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Basa nyangkarub dina kalbu, kahayang nyangkarung dina otak
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Ulah kapangaruhan lingkungan, tong rempan katiup topan, ISTIQAMAH ulah GOYAH
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Ceuli ulah rék ngadéngé, anu lain déngéeunnana. Sabab bakal jadi mamala.
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Ulah adigung, da hirup teh teu sorangan. Mun ke tilar dunya, rek dikubur sorangan sugan ?
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Kudu bisa ngajaga etika, ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Sirung bangsa kiwari, geus jati kasisih ku junti. Basa loba nu pasalia, laku lampah geus teu merenah. Tobat gusti kula mah
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Hirup mah ulah loba ngawadul jeung ngarahul
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Jadi jelema mah tong sok "pondok pikiran".. tong sok boga istilah "kumaha engke we"...
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Hirup mah pinuh ku halangan jeung harungan, tangung jawab we boh dina ucap, rekah jeung paripolah. InsaAlloh hate urang tentrem.
Paribasa Kolot @ParibasaKolot
Sagala rupana oge ulah ditempo loba jeung jauhna, ari dileukeunan saeutik-saeutik mah moal karasa loba jeung jauhna
Load Remaining (75)

Comment

PUBG28496 @PUBG28496 22/05/2019 18:19:43 WIB
How to clear cookies in windows 10 google chrome,so learn the basic information for this issue https://deletecookieswindows10.com/ that is not hard,so looking for the best way and easily to remove your any entire history.
Login and hide ads.
Login and hide ads.