0
Basa Sunda @bahasa_sunda
Aya carpon saé di manglé alit kenging kang tétén anu judulna "Agama" wios kitu ku mamang dicaritakeun deui didieu
Basa Sunda @bahasa_sunda
seueur geuning nu hoyong carpon téh, mangga ku mamang badé dipedar deui didieu
Basa Sunda @bahasa_sunda
Jaman baheula di hiji kota aya hiji kulawarga nu hirupna kaasup cukup, Urang sebut wé pa dira jeung bu titi
Basa Sunda @bahasa_sunda
Manéhna boga anak hiji, ngarana caca, Caca téh budak calakan, di sakola teu weléh réngking kahiji
Basa Sunda @bahasa_sunda
Keur mah pinter katambah boga biaya keur nyakolakeunana, Atuh Caca jucung sakolana nepi ka jadi sarjana
Basa Sunda @bahasa_sunda
Hanjakal pa dira jeung bu titi merhatikeun caca téh ukur élmu sakolana wungkul, ari élmu agamana kurang... jauh ka saimbang
Basa Sunda @bahasa_sunda
Lulus sarjana Caca katarima digawé di pamaréntahan, kusabab pinter téa, pangkatna gé gancang naékna
Basa Sunda @bahasa_sunda
Nepi ka jadi kapala, Hirup Caca sagala aya, Rajakaya salieuk béh, Senang
Basa Sunda @bahasa_sunda
Kusabab teu didik Agama téa, atuh manéhna balilu pisan kana hukum-hukum agama
Basa Sunda @bahasa_sunda
Jauh kanyaho kana batal haram, bacaeun gé teu nyaho alip bingkeng-bingkeng acan
Basa Sunda @bahasa_sunda
Kabeungharan kapimilikna lain dipaké ibadah, tapi dipaké awuntah, jauh ka daék ngaluarkeun zakat
Basa Sunda @bahasa_sunda
Sodaqoh gé tara tara, Rajakaya ukur dipaké poya-poya, hirupna adigung-adiguna
Basa Sunda @bahasa_sunda
Ukur sababaraha bulan Caca jadi kapala, da ahirna mah manéhna dijagragkeun ka pangadilan
Basa Sunda @bahasa_sunda
Kapanggih ngagasak duit rahayat tangka milyaran. Caca dihukum limabelas taun panjara, hartana kabéh disita
Basa Sunda @bahasa_sunda
Caca karék sadar yén hirupna geuns méngpar
Basa Sunda @bahasa_sunda
Di jero panjara manéhna meunang didikan agama ti para ustad nu ngahaja diondang pikeung méré penerangan agama
Basa Sunda @bahasa_sunda
Caca seja tobat tina sagala laku lampahna nu salah
Basa Sunda @bahasa_sunda
Pa dira jeung bu titi kari kaduhungna, baheula boga anak teu diwanohkeun kana atikan agama
Basa Sunda @bahasa_sunda
Manéhna karék sadar yén hirup di dunya mah moal salilana
Basa Sunda @bahasa_sunda
Hiji waktu maranéhna bakal dipanggil ku nu Maha Agung tur bakal ditanya didikan naon waé nu geus dibikeun ka nu jadi anakna
Basa Sunda @bahasa_sunda
Harita karék sadar yén anak téh titipan ti Alloh pikeun dididik jeung dibimbing dina kahadéan
Basa Sunda @bahasa_sunda
Mun geus kitu... naon hartina harta atuh........ ? ***
Basa Sunda @bahasa_sunda
sakitu nu tiasa kapedarkeun. hatur nuhun. wilujeng wengi. wassalam
Basa Sunda @bahasa_sunda
Yeuh, jalma-jalma anu ariman! geura raksa diri maranéh jeung kulawarga maranéh tina siksaan naraka (QS.At-Tahrim:6)

Comment

Login and hide ads.