Kultwitt : Bagaimanakah Hukum Syariat Musik?? by @mahdy_alatas

Chirpified by @PP_GEMIRA
1
@mahdy_alatas
#hukummusik :1 Sebagian orang mengharamkan semua bentuk nyanyian dengan alasan firman Allah:
@mahdy_alatas
#hukummusik :2 “Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna utk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah
@mahdy_alatas
#hukummusik :3 tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu hanya memperoleh azab yang menghinakan.” (Luqman: 6)
@mahdy_alatas
#hukummusik :4 Selain firman Allah itu, mereka juga beralasan pada penafsiran para sahabat tentang ayat tersebut.
@mahdy_alatas
#hukummusik :5 Selain firman Allah itu, mereka juga beralasan pada penafsiran para sahabat tentang ayat tersebut.
@mahdy_alatas
#hukummusik :6 Menurut sahabat, yang dimaksud dengan “lahwul hadits” (perkataan yang tidak berguna) dalam ayat ini adalah nyanyian.
@mahdy_alatas
#hukummusik :7 Mereka juga beralasan pada ayat lain: “Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat,
@mahdy_alatas
#hukummusik :8 mereka berpaling daripadanya …” (Al Qashash: 55)
@mahdy_alatas
#hukummusik :9 Sedangkan nyanyian, menurut mereka, termasuk “laghwu” (perkataan yang tidak bermanfaat).
@mahdy_alatas
#hukummusik :10 Pertanyaannya, tepatkah penggunaan kedua ayat tersebut sebagai dalil dalam masalah ini?
@mahdy_alatas
#hukummusik :11 Dan bagaimana pendapat Ustadz tentang hukum mendengarkan nyanyian?
@mahdy_alatas
#hukummusik :12 Kami mohon Ustadz berkenan memberikan fatwa kepada saya mengenai masalah yang pelik ini,
@mahdy_alatas
#hukummusik :13 karena telah terjadi perselisihan yang tajam di antara manusia mengenai masalah ini
@mahdy_alatas
#hukummusik :14 sehingga memerlukan hukum yg jelas & tegas. Terima kasih, semoga Allah berkenan memberikan pahala yg setimpal kepada Ustadz.
@mahdy_alatas
#hukummusik :15 JAWABAN Masalah nyanyian, baik dengan musik maupun tanpa alat musik,
@mahdy_alatas
#hukummusik :16 merupakan masalah yang diperdebatkan oleh para fuqaha kaum muslimin sejak zaman dulu
@mahdy_alatas
#hukummusik :17 Mereka sepakat dalam beberapa haldan tidak sepakat dalam beberapa hal yang lain
@mahdy_alatas
#hukummusik :18 Mereka sepakat mengenai haramnya nyanyian yang mengandung kekejian, kefasikan, dan menyeret seseorang kepada kemaksiatan
@mahdy_alatas
#hukummusik :19 karena pada hakikatnya nyanyian itu baik jika memang mengandung ucapan2 yang baik, & jelek apabila berisi ucapan yang jelek
@mahdy_alatas
#hukummusik :20 Sedangkan setiap perkataan yang menyimpang dari adab Islam adalah haram
@mahdy_alatas
#hukummusik :21 Maka bagaimana menurut kesimpulan Anda jika perkataan seperti itu diiringi dengan nada dan irama yg memiliki pengaruh kuat?
@mahdy_alatas
#hukummusik :22 Mereka juga sepakat tentang diperbolehkannya nyanyian yang baik pada acara-acara gembira, seperti pada resepsi pernikahan,
@mahdy_alatas
#hukummusik :23 saat menyambut kedatangan seseorang, dan pada hari-hari raya. Mengenai hal ini terdapat banyak hadits yang sahih dan jelas
@mahdy_alatas
#hukummusik :24 Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai nyanyian selain itu (pada kesempatan-kesempatan lain).
@mahdy_alatas
#hukummusik :25 Diantara mereka ada yang memperbolehkan semua jenis nyanyian, baik dengan menggunakan alat musik maupun tidak
Load Remaining (134)

Comment

Login and hide ads.
Login and hide ads.