Jangan Sembarangan Melecehkan Wajibnya Khilafah!

Satu kondisi dimana saat ini banyak kaum muslim yang banyak melecehkan bahkan menyepelekan wajibnya Khilafah bagi umat Islam. Hati-hati terjerumus ke dalam lembah kekufuran!
syariat melecehkan wajib khilafah hukum
1
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
1. Melecehkan wajibnya Khilafah termasuk perbuatan yang disebut istikhfaaf bi al ahkam al syar'iyyah (penghinaan atas hukum syariah Islam)
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
3. Para fuqaha sepakat barangsiapa yang menghina hukum-hukum syariah islam, dalam kedudukannya sebagai hukum syariah,
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
seperti melecehkan wajibnya shalat, zakat, haji, puasa Ramadhan, atau melecehkan sanksi-sanksi pidana Islam, dan sebagainya,
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
maka orang itu dihukumi telah kafir (murtad) dan wajib dihukum mati jika tak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
4. Dalilnya, "Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?'
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
Tak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman." (QS. At Taubah: 65 - 66)
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
5. Namun para fuqaha memberi catatan, perkataan yang dapat memurtadkan pengucapannya ada 2 macam,
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
5a. Perkataan yang maknanya pasti (jazm) atau terang-terangan (sharih), yaitu perkataan yang tidak dapat ditakwilkan dengan maksud lain.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
Siapa saja yang mengeluarkan perkataan jenis pertama ini, maka dia dihukumi kafir
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
5b. Perkataan yang maknanya tak pasti atau sindiran (kinayah), yaitu perkataan yang memiliki makna yang ganda/ambigu.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
Siapa saja yang mengucapkan perkataan jenis kedua ini, tidak dapat dihukumi kafir.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
Syaikh Abdurrahman Al Maliki berkata, "Meskipun suatu ucapan memiliki peluang kekufuran 99% dan peluang keimanan 1%,
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
maka yang dikuatkan adalah yang 1% dibanding yang 99%. Sebab dengan adanya 1% peluang keimanan, perkataan kufur dapat ditakwilkan.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
Karena seseorang tak dapat dikafirkan dengan perkataannya, kecuali dengan perkataan kufur yang pasti
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
(Abdurrahman Al Maliki, Nizham Al 'Uqubat, hlm. 85)
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
6. Ketidaktahuan dalam syariat Islam dapat menjadi unsur pemaaf (udzur syar'i) jika seorang Muslim memang tidak mengetahuinya
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
(Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam, hlm. 175)
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
7. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Muslim yang melecehkan kewajiban Khilafah dihukumi sesuai dengan fakta pengucapannya, antara lain,
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
7a. Muslim yang melecehkan wajibnya Khilafah sedang dia tahu Khilafah hukumnya wajib menurut syariat Islam dan perkataannya pasti/tegas,
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
maka tak diragukan lagi orang itu dihukumi kafir
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
7b. Muslim yang melecehkan wajibnya Khilafah sedang dia tahu Khilafah hukumnya wajib menurut syariat Islam, tapi ucapannya bisa berarti lain
Load Remaining (8)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.