Makna Khilafah dan Khalifah

makna Khilafah dan Khalifah dalam pandangan Islam, yaitu kepemimpinan umum untuk seluruh ummat Islam untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia
khilafah khalifah
1
Felix Siauw @felixsiauw
1. ada banyak tanya tentang apa itu Khilafah? dan apa bedanya dangan Khalifah? | saya akan coba menjelaskannya dalam paparan ini
Felix Siauw @felixsiauw
2. 'Khilafah' dan Khalifah berasal dari bahasa arab kha-la-fa | yang artinya "menggantikan atau menempati tempatnya" (Munawwir, 1984:390)
Felix Siauw @felixsiauw
3. 'Khilafah' menurut Ibrahim Anis | "orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan posisinya" (Al-Mu‘jam al-Wasîth, I/251)
Felix Siauw @felixsiauw
4. secara makna bahasa 'Khalifah' adalah orang yang mengantikan orang sebelumnya | bentuk jamaknya khala'if atau khulafa'
Felix Siauw @felixsiauw
5. Menurut Imam Thabari, makna bahasa ini menjadi alasan mengapa as-sulthan al-a’zham (penguasa besar umat Islam) disebut Khalifah
Felix Siauw @felixsiauw
6. "karena dia (Khalifah) menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya" (Imam Thabari, Tafsir Ath-Thabari, I/199)
Felix Siauw @felixsiauw
7. itu secara makna bahasa, bila secara makna syariah | maka kita bisa merujuk pada beberapa hadits berkaitan Khalifah dan Khilafah
Felix Siauw @felixsiauw
8. "sungguh awal agama kalian itu kenabian dan rahmat, lalu ada khilafah dan rahmat, lalu ada kekuasaan yang tiranik" (HR Al-Bazzar)
Felix Siauw @felixsiauw
9. dalam hadits lain | "dulu Bani Israel diurus oleh para nabi, tiap kali seorang nabi wafat, nabi lain menggantikannya..
Felix Siauw @felixsiauw
10. ..namun, tidak ada lagi nabi setelahku, dan yang akan ada adalah para Khalifah, yang berjumlah banyak" (HR Bukhari Muslim)
Felix Siauw @felixsiauw
11. kata 'Khilafah' pada kedua hadis ini bermakna | sistem kepemimpinan dan pemerintahan, penguasa, dan pewaris pengurusan kenabian
Felix Siauw @felixsiauw
12. secara makna syariah 'Khilafah' | yaitu orang yang menggantikan Nabi saw dalam kepemimpinan Negara Islam (Al-Baghdadi, 1995:20)
Felix Siauw @felixsiauw
13. istilah Khilafah juga berarti 'Negara Islam' itu sendiri (Dr. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, IX/823)
Felix Siauw @felixsiauw
14. banyak makna istilah 'Khilafah' dan 'Khalifah' menurut para ulama | diantaranya mereka mengartikan 'Khilafah' sebagai..
Felix Siauw @felixsiauw
15. "kekuasaan umum atas seluruh umat, pelaksana urusan-urusan umat.." (Al-Qalqasyandi, Ma'atsir al-Inafah fî Ma'alim al-Khilafah, I/8)
Felix Siauw @felixsiauw
16. "Imamah (Khilafah) ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia" (Imam Mawardi)
Felix Siauw @felixsiauw
17. "Khilafah itu pengembanan seluruh urusan umat sesuai dengan pandangan syariah dalam kemaslahatan mereka" (Ibnu Khaldun)
Felix Siauw @felixsiauw
18. jadi dapat kita simpulkan bahwa 'Khilafah' adalah | sistem kepemimpinan umum untuk seluruh ummat Muslim yang diwariskan Rasulullah
Felix Siauw @felixsiauw
19. bila 'Khilafah' adalah sistem kepemimpinan yang amanah | maka 'Khalifah' adalah pemimpin amanah yang menjalankan sistem Khilafah
Felix Siauw @felixsiauw
20. itulah sebab pengganti Rasulullah dalam memimpin ummat disebut Khalifah | Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ialah Khulafaur Rasyidin
Felix Siauw @felixsiauw
21. dan sistem kepemimpinan Khulafaur Rasyidin | disebut Khilafah Khulafaur Rasyidin | yang berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah
Felix Siauw @felixsiauw
22. pada praktiknya, kaum Muslim senantiasa dipimpin Khalifah dan berada dalam sistem Khilafah | hingga akhirnya di Turki pada 1924
Felix Siauw @felixsiauw
23. sejak Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi ummat wafat pada tahun 632 | dilanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin (632-661)
Felix Siauw @felixsiauw
24. setelahnya digantikan Khilafah Umayyah (661-750) | lalu Khilafah Abbasiyyah (750 - 1517) | dan Khilafah Utsmaniyyah (1517-1924)
Felix Siauw @felixsiauw
25. daftar lengkap Khalifah bisa dilihat di http://t.co/rNlLTE7sYC | dan arti Khilafah bisa dilihat di http://t.co/J4AYsw3k50
Load Remaining (4)

Comment

Pemuda Hijrah @sardhy_rk 23/03/2014 09:35:01 WIB
sudah adakah khalifah sekarang??
Pemuda Hijrah @sardhy_rk 23/03/2014 09:38:30 WIB
oh iya ustads, yang tunjuk khalifah itu sapa ataw bagaimana proses penujukannya?? mhon jabannya ustads syukron Wassalam...
Login and hide ads.
Login and hide ads.