0
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
TINJAUAN JUAL-BELI SECARA KREDIT DALAM ISLAM
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
1. Malam minggu share ilmu nih, sob. Mari merapaaattt! :D
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
2. Ada yang bilang kalo jual-beli secara kredit itu termasuk kategori riba. Bener nggak, sih?
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
3. Jual beli kredit dalam bahasa Arab disebut bai’bit taqsith yang pengertiannya ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
4. (Syarah Majalah al-Ahkam, no 157, vol III/110, Majallah asy-Syari’ah wad Dirasah Al-Islamiyah, edisi VII, Sya’ban 1407, hal. 140...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
... Al-Maurid, hal. 354, Lisanul ‘Arab, vol VII/377-378)
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
5. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi jual-beli secara kredit ini. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
6. Ulama yang membolehkan antara lain, Imam Malik, Ahmad, Syafi’i, Abu Hanifah, Ats Tsauri, Al-Auza’i, dan Tirmidzi.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
7. Menurut mereka, bolehnya jual beli di atas karena hukum asal jual beli adalah boleh selama tidak ada unsur riba dan dalil keharamannya.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
8. Sesuai keumuman dalil, “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah :275)
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
9. Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada jual beli dalam keadaan penjual dan pembeli saling sepakat dan ridha dengan proses jual beli itu...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...maka dibolehkan dan dalil yang melarang ini pada permasalahan jual beli kredit tidaklah ada.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
10. Selain itu, ulama yang membolehkan jual beli kredit tanpa bunga diantaranya ialah Imam Al Khathabi (Syarh Mukhtashar Khalil [IV/375])...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...Ibn Taimiyah (Majmu’ Fatawa [XXIX/498-500]), Imam Syaukani (Nailul Authar [V/249-250]), Ibn Qudamah (Al-Mughni [IV/259]).
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
11. Fatwa Muktamar I Al Mashraf Al Islami di Dubai yang dihadiri oleh 59 ulama internasional dan...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...fatwa Direktorat Jenderal Riset, Dakwah dan Ifta’ serta Komisi Fatwa Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam Kuwait...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...semua sepakat bahwa tidak ada larangan bagi penjual menentukan harga secara kredit lebih tinggi daipada ketentuan harga kontan.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
Penjual boleh saja mengambil keuntungan dari penjualan secara kredit dengan ketentuan dan perhitungan yang jelas.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
(Majalah Asy Syari’ah Kuwait, Rajab 1414, hlm. 264, Majalah Al Iqtishad Al Islami, I/3 th 1402, hlm. 35...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...Majalah Al Buhuts Al Islamiyah, no. 6 Rabi’ Tsani, 1403H, hlm.270)
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
12. Sedangkan yang menghukumi haram jual beli kredit, antara lain: Syaikh Al Albani dan Syaikh Muqbil
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
13. Mereka berpendapat sesuai dalil, “Rosululloh melarang dari “bai’atain fi bai’ah” (dua proses jual beli dalam satu jual beli)”.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
14. (Imam Ahmad [2/32, 475, 503], Nasa'i [7/295], Tirmidzi [1231]. Dihasankan Albani [Shohih Sunan Nasa'i: 623])
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
15. "Terus mana yang benar?" | Kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. :)
Load Remaining (25)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.