Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

3 PERKARA NU NGABURANTAKEUN RUMAH TANGGA ku @majalahmangle

Chirpified
0
Nyi Manglé @majalahmangle

Ari nu laki rabi kudu runtut raut, ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak, sapapait samamanis. #papagah

01/02/2014 11:00:42 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Ari salaki téh gaganti indung jeung bapa, kusabab éta taya deui geusan nitipkeun diri. #papagah

01/02/2014 11:07:25 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Saur ulama, salaki téh enggon taat ka Yang Sukma, tegesna sagala pangbakti awéwé ka salaki éta matak diganjar. #papagah

01/02/2014 11:11:50 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Jalan-jalan nu matak ngabaruntakeun rumah tangga keur awéwé lolobana ngancik dina tilu perkara: 1. Kagorengan, 2. Kabodoan, 3. Kangedulan.

01/02/2014 11:16:22 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

(1) lampah panggoréng-gorengna pikeun awéwé ka salaki taya deui iwal ti mangduakeun pikir.

01/02/2014 11:19:04 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Ceuk babasan kolot mah, sabuni-bunina ogé bangké. Lamun awéwé geus boga dosa kitu, sanajan awét jodona ogé, kadituna matak awét rajét.

01/02/2014 11:21:54 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Dosa nu lain mah aya hampuraeunana, tapi biasana perkara nu éta mah séjén, lalaki/awéwé tara daék poho, ku kituna sok loba nu luluasan.

01/02/2014 11:25:30 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Kagoréngan dina ati pirang-pirang: gedé ambek, ahli ngahina, gumede, kumaki, agul, goreng sangka ka salaki, jeung ahli timburu.

01/02/2014 11:29:09 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

(2) kabodoan ulah dikira; matak oge ngurangan kana duriat. Mun awewe teu bisa olah, salaki kurang senangna, da geus jadi paribasa.

01/02/2014 11:39:15 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Ari boga pamajikan teh hayang ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, ngeunah angeun, ngeunah angen.

01/02/2014 11:42:27 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Awewe bodo tara bisa imah-imah, balukar salaki teu betah cicing. Awewe teh disebutna oge pamajikan, hartina tempat cicing, sarua jeung imah.

01/02/2014 11:44:41 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

(3) Kitu oge kangedulan matak jadi hama gede mungguh ka nu laki rabi. Awewe ngedul tara daek ngome maneh, lantaran ngarasa geus aya nu boga.

01/02/2014 11:47:27 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Hal sarupa kitu lain wae matak ngurangan kasuka salaki, tapi oge matak tereh kolot.

01/02/2014 11:49:24 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Nu ngedul mah sok sanajan loba kabisa, imah-imahna tara beres, parabotna kalotor jeung babari ruksak, atawa teu kaur leungit wae.

01/02/2014 11:51:09 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Dahareun salaki teu dipupujuhkeun saaya-aya bae meunang ti warung. Papakean salaki teu diurus, sumawonna mun geus boga anak, ripuh kacida.

01/02/2014 11:52:53 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Watek nu ngedul sok ditambahan ku gede ambek. Upama aya gawe penting, lainan pek dicagap anggur ambek-ambekan lantaran hayangna ngahenen.

01/02/2014 11:56:05 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Eta tilu perkara pepeling pikeun istri, ke wengi urang guar papagah pikeun lalaki (salaki), nu intina mah sarua kudu sapikir jeung sarasa.

01/02/2014 11:57:59 WIB
Nyi Manglé @majalahmangle

Da ari awewe (pamajikan) mah kumaha salaki. Tugas istri ngesto jeung nurut ka salaki. Tapi salaki oge ulah kumaha aing.

01/02/2014 12:00:45 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!