Serba-serbi Zakat Profesi

Zakat profesi. Apa pengertiannya dan bagaimana tata caranya? Benarkah ada dalam syariat Islam?
0
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

1. Saya tertarik untuk membahas ini setelah ada member grup yang menanyakan mengenai hal ini di salah satu grup whatsapp yang saya ikuti

08/01/2014 16:03:10 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

2. Ternyata setelah dipelajari, hal ini menarik untuk dibahas. Semoga bisa bermanfaat

08/01/2014 16:04:10 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

3. Saya akan langsung menuju pokok pembahasan, sehingga saya tidak akan membahas mengenai pengertian zakat dan lain-lainnya

08/01/2014 16:05:00 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

4. Zakat profesi dikenal dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin atau zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah

08/01/2014 16:05:45 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

5. Zakah rawatib al-muwazhaffin = zakat gaji pegawai dan zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah = zakat pekerjaan dan profesi swasta

08/01/2014 16:06:43 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

6. Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, I/497; Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, II/865...

08/01/2014 16:07:26 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

7. ...Ali as-Salus, Mausu’ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal. 522; Al-Yazid Ar-Radhi, Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin, hal. 17

08/01/2014 16:07:34 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

8. Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada pekerjaan atau keahlian profesional tertentu...

08/01/2014 16:08:23 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

9. ...baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.

08/01/2014 16:08:41 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

10. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.

08/01/2014 16:08:49 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

11. Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an ketika mulai muncul gagasan ini.

08/01/2014 16:09:59 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

12. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969.

08/01/2014 16:10:20 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

13. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an.

08/01/2014 16:10:41 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

14. Khususnya setelah kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat (terbit 1999)

08/01/2014 16:11:25 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

15. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik milik pemerintah maupun milik swasta

08/01/2014 16:12:33 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

16. Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama ataupun lembaga dakwah/fatwa dalam masalah zakat profesi.

08/01/2014 16:12:57 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

17. Ada yang membolehkan, seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qaradhawi, Didin Hafidhuddin, Muhammadiyah, MUI.

08/01/2014 16:14:30 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

18. Namun ada pula sebagian yang tidak membolehkan, dengan alasan bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW.

08/01/2014 16:15:12 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

19. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Ibn Utsaimin, Hai`ah Kibaril Ulama, PERSIS, dan NU.

08/01/2014 16:15:56 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

20. Mereka yang membolehkan zakat profesi mempunyai dalil (landasan), antara lain sebagai berikut:

08/01/2014 16:16:18 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

20a. Landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan)...

08/01/2014 16:17:03 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

...Al-maal al-mustafaad adalah harta baru yang diperoleh muslim melalui cara yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah, dan yang lain...

08/01/2014 16:18:00 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

...Qaradhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) dan sebagian tabi’in (Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul)...

08/01/2014 16:18:37 WIB
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz

...yang mengeluarkan zakat dari al-maal al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah).

08/01/2014 16:18:51 WIB
Load Remaining (32)

Comment

No comments yet. Write yours!