1
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
1. "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, #SYIAHbukanISLAM
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
2. > dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi" (QS. Ali 'Imron: 85) #SYIAHbukanISLAM
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
3. Faham Syi’ah sbgi salah satu faham yg terdapat dlm dunia Islam mempunyai perbedaan2 pokok dg mazhab Sunni #SYIAHbukanISLAM
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | sebelum membahas kekeliruan Syiah harus kita pahami bahwa Syiah Indonesia adalah Syiah Itsna Asyariah bukan Zaidiyah.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Syiah Itsna Asyariyah adalah yang percaya 12 Imam / disebut Imamiyah. Syiah ini mayoritas di dunia & berkuasa di Iran.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Syiah Imamiyah inilah yang disebut Rafidhah. Karena mereka mencaci bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Ciri khas utama Syiah ada dua; 1. kultus berlebihan pada Ali serta keturunannya, 2. pelecehan terhadap sahabat Nabi.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
4. Syi’ah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlu Bait, #SYIAHbukanISLAM
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
5. sedangkan Ahlu Sunnah wal Jama’ah tidak membeda-bedakan asalkan hadits itu memenuhi syarat ilmu mustalah hadis. #SYIAHbukanISLAM
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | disimpulkan dua ciri khas utama itu adalah wordlview-nya Syiah. Semua aspek dlm agamanya pasti berpangkal pada dua td.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Silahkan yang mau buktikan pemikiran Syiah tentang al-Qur’an, hadits, fiqih fanatik ke Ali r.a dan benci para sahabat.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Konsep ketuhanan juga dipengaruhi ideologi imamah. Konsep ke esa an Syiah berbeda dengan konsep ke esa an dalam Islam.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Kitab al-Kafi-kitab hadits syiah yg utama menjelaskan bahwa yg dimaksud musyrik adlh menyekutukan Ali r.a dgn yg lain.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Dalam kitab Bihar al-Anwar, kitab Syiah yang mengatakan “Siapa yg tidak percaya Ali adalah Imam pertama adalah kafir.”
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Jadi yang dimaksud syirik bagi Syiah bukan cuma menyekutukan Allah, tapi jg menyekutukan Ali dalam hal kepemimpinan.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISALM | Syiah itu adalah takfiriyah yg sebenarnya. Mengkafirkan muslimin karena tidak mengangkat Ali r.a sebagai imam prtama.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Non Syiah/orang selain Syiah mereka sebut nawashib > Sebutan hina. Nawashib menurut imam-imam mereka, halal hartanya.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Syiah menyesatkan aimmatul madzahib, Ahlussunnah. Mereka disebut kafir dan sesat (kitab al-Syiah hum Ahlussunnah).
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Istri tercinta Nabi SAW, Aisyah, disesatkan. Syiah mengatakan kemuliaan Aisyah gugur krn mlawan Ali/ingkar kpd Allah.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Syiah sangat mengkafirkan sahabat. Menurut mereka hanya 3 sahabat yang Islam, yakni; Abu Dzar, Salman, dan Miqdad.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
Syiah menghalalkan mut’ah(kawin kontrak). Karena yg meriwayatkan haramnya mut’ah itu Umar bin Khattab. Karena benci, haditsnya ditolak.
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
6. Syi’ah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnul Khatab, dan Usman bin Affan, #SYIAHbukanISLAM
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
7. sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengakui keempat Khulafa’ Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib). #SYIAHbukanISLAM
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
8. Ahlussunnah sepakat bahwa Mut’ah hukumnya Haram. Sedang Syi’ah menghalalkan Mut’ah. #SYIAHbukanISLAM
Dhuha itu Cinta @DhuhaLovers
#SYIAHbukanISLAM | Knp Syiah menolak mushaf utsmani sebagai Al-Qur’an ? | Karena yang menyusun itu Utsman bin affan r.a yg mereka benci.
Load Remaining (25)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.